Nije stvar u tome koliko knjiga košta.
Stvar je u tome koliko tebe košta da je ne pročitaš.Džim Ron

Biblioteka je posebna organizaciona jedinica Pravnog fakulteta, osnovana 1960. godine, kada i sam fakultet. Prva dva bibliotekara postavljena su na to mesto 9. marta 1961. godine, pa se njihov dolazak smatra početkom rada biblioteke, odnosno danom njenog osnivanja.

Školske 1974/75. god. izvršena je podela dotadašnje pravno – ekonomske biblioteke na biblioteku Pravnog i biblioteku Ekonomskog fakulteta. Danas biblioteka raspolaže sa 30000 knjiga, 535 naslova časopisa sa godišnjim prilivom od približno 800-900 knjiga. Ukupno evidentiranih korisnika je 5500, a 3500 redovnih čitalaca. Podatke o broju studenata na Pravnom fakultetu prikuplja Uprava za studentska pitanja koja je evidentirala da u 2013/14. godini ima 2599 aktivnih studenata po Bolonjskom i 1169 studenata po starom studijskom programu.
Biblioteka Pravnog fakulteta u Nišu

Biblioteka je novembra 2008. postala punopravni član sistema KOBISS, koji predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, bibliografsko-kataloškom bazom podataka, lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama i brojnim drugim funkcijama. Unos zapisa je započet marta 2009. godine, čime je završen rad sa dotadašnjim bazama podataka TENAKS, STIPO, FORAS i LEGO.

Šta je KOBISS i čemu služi?

KOBISS je kooperativni online bibliografski sistem i servis koji trenutno okuplja preko 700 biblioteka sa preko 30 miliona jedinica građe iz Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Bugarske.
COBIB.SR je uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka koja predstavlja rezultat uzajamne katalogizacije srpskih biblioteka uključenih u sistem COBISS.SR. Sadrži bibliografske zapise o knjižnoj (monografske publikacije, serijske publikacije, članci) i neknjižnoj građi (CD-ovi, DVD-ovi i dr.). Obezbeđuje mogućnost vođenja bibliografija srpskih autora, uključuje i zapise za izvedena dela. Pored bibliografskih podataka sadrži i informacije o tome koje biblioteke imaju pojedinu građu što joj određuje funkciju uzajamnog kataloga. Baza podataka COBIB.SR od osnovnog je značaja za sistem COBISS.SR, jer ima centralnu ulogu u procesu uzajamne katalogizacije, u pretraživanju bibliografskih informacija te informacija o lokaciji i dostupnosti građe u srpskim bibliotekama.
Baza podataka COBIB.SR sadrži podatke o 163 srpskih biblioteka koje učestvuju u sistemu COBISS.SR. sa oko 3 miliona unetih zapisa.

Biblioteka izdaje Bilten prinovljenih knjiga, koji izlazi dva puta godišnje u elektronskom obliku i izrađuje: Bibliografiju nastavnika i saradnika Fakulteta, bibliografiju monografskih i serijskih publikacija objavljenih na Pravnom fakultetu i bibliografiju odbranjenih magistartskih teza i doktorskih disertacija.

Čitaonica Pravnog fakulteta

Čitaonica Pravnog fakulteta

U sastavu Biblioteke je i prostrana, funkcionalna i prijatno dizajnirana čitaonica od 230 km2 korisne površine, sa 120 mesta, namenjena studentima našeg fakulteta.

Radno vreme čitaonice na Pravnom fakultetu:
Svakog dana od 08:00 do 20:00 časova.
Subotom od 08:00 do 14:00 časova.

U julu i avgustu čitaonica je otvorena svakog radnog dana osim subote u vremenu od 08:00 do 14:00 časova.
Sve usluge Biblioteke su besplatne a uslovi korišćenja su određeni Pravilnikom o korišćenju Biblioteke.

O čitaonici i drugim informacijama vezanim za Pravni fakultet čitajte i ubuduće na našem sajtu.

Sonja Georgijeva

0