NOVO U NAŠEM GRADU! OD JANUARA 2014.GODINE! Obuke se realizuju u Nišu!

SVE INFORMACIJE I PRIJAVE PUTEM E-MAIL ADRESE: Redakcija@kapitalmagazin.rs

 

Trening centar Instituta za pravo i finansije iz Beograda i Kapital Magazin iz Niša u partnerstvu razvili su niz edukativnih programa namenjenih mladima i studentima iz Niša u cilju jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija, a u skladu sa rastućim značajem neformalnog obrazovanja u današnjim uslovima.

Za sve ponuđene programe mogu se prijaviti svi studenti, ali i ostali mladi ljudi koji žele da usavrše postojeće veštine i znanja. Obuke su interaktivne i koncipirane tako da polaznici kroz kratke teorijske uvode i praktične zadatke i primere dođu do novih saznanja koja su im neophodna u savremenom poslovnom svetu. Svi programi su visokog kvaliteta sa cenama prilagođenim trenutnoj finansijskoj i ekonomskoj situaciji u zemlji i okruženju.

 

___________________________________________________________________________________________________

U ponudi su sledeći edukativni programi iz oblasti prava:

1.  OBUKA O OSNIVANJU PRAVNIH LICA

Interaktivna obuka za osnivanje pravnih lica može biti usmerena ka osnivanju preduzeda (DOO, AD, OD, KD, SUR, STR i sl) ili ka osnivanju sportskog kluba.

CILJNE GRUPE:
– Osobe koje žele da pokrenu sopstveni biznis, bududi preduzetnici i privrednici;
– Osobe žele da počnu da se bave osnivanjem pravnih lica za račun drugog;
– Osobe koje žele da se upoznaju sa pozitivnim kompanijskim pravom i pravnom praksom.

OPIS OBUKE:

Danas se osnivanje pravnih lica napladuje od 150E do 350E, u zavisnosti od kompleksnosti projekta i zahteva klijenta, kao i od kompetentnosti onoga ko je unajmljen da uradi osnivanje. Na ovoj obuci, učesnici de biti potpuno upoznati sa pozitivnim kompanijskim pravom i procedurama za osnivanje pravnih lica koje traži nadležna institucija, Agencija za privredne registre i dobide važne savete kada je u pitanju proces pred osnivanje i poslovanje na internetu. Istovremeno, učenici de popuniti sve relevantne formulare potrebne za osnivanje, tako da de im posle obuke ostati samo da predaju ved popunjene formulare u Agenciji za privredne registre ili u njenoj poslovnici.

TEME:

Uvod u pozitivno pravo Republike Srbije, objašnjenja za formulare koje traži Agencija za privredne registre i popunjavanje istih, saveti za lakše poslovanje i e-biznis.

PREDAVAČI:
– Advokat Željko Simić
– Vuk Mirčetić

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE OBUKE: do 4h,

Minimum polaznika za realizaciju obuke: 15

CENA: 3.000rsd

 

2. ANALIZA I PRIMENA AKTUELNIH ZAKONA

Trening u kojem relevantni pravni stručnjaci, advokati analiziraju najnovije, aktuelne zakone i objašnjavaju kako isti funkcionišu u praksi, kako utiče na poslodavca, kako na zaposlenog i sl.

CILJNE GRUPE:

Menadžeri i pravnici privrednih subjekata, rukovodioci malih i srednjih preduzeda, preduzetnici i privrednici, kao i studenti prava ili diplomirani pravnici koji žele da budu u toku sa pozitivnim zakonima. Na ovoj obuci se izučava trenutno aktuelni zakon, koji privlači najviše pažnje.

OPIS OBUKE:
Upoznavanje novih zakona i primena zakona radi izbegavanja i suzbijanja mogudnosti za protivpravna delovanja.

TEME:
U zavisnosti od toga koji se zakon obrađuje, drugačiji je i cilj i druge su teme.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE U OSPOSOBLJEN DA:
– Samostalno primenjuje i tumači propisano u na taj način izvršava zakonom propisane obaveze za subjekt u kom radi.

PREDAVAČI:
– Advokat Željko Simić
– Vuk Mirčetić
SERTIFIKAT:

Polaznici mogu dobiti pečatiranu potvrdu o pohađanju treninga.

TRAJANJE EDUKACIJE: do 2h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 15

CENA: 1.500rsd

3. PISANJE PRAVNIH AKATA

Interaktivna obuka za pisanje pravnih akata namenjena svima koji žele da od relevantnih stručnjaka, advokata saznaju šta su podnesci, žalbe, dopisi, ali i kako se oni pišu.

CILJNE GRUPE:
– Diplomirani pravnici, pravnici i studenti prava završnih godina;
– Osobe koje žele da pokrenu sopstveni biznis, bududi i sadašnji preduzetnici i privrednici;
– Osobe žele da počnu da se bave pisanjem pravnih akata za račun drugog.

OPIS OBUKE:

Obučavanje diplomiranih pravnika, pravnika i studenata prava završnih godina, kao i svih bez iskustva u pisanju pravnih akata da po završetku obuke mogu da samostalno izrađuju pravne akte sa svoj ili račun drugog.

TEME:

Uvod u pozitivno pravo Republike Srbije, objašnjenja za vrste pravnih akata koji postoje, objašnjenja za pisanje istih i primeri iz advokatske prakse.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE U OSPOSOBLJEN DA:

– Sam izrađuje pravne akte.

PREDAVAČI:

-Advokat Željko Simić

– Vuk Mirčetić

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE OBUKE: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 15

CENA: 2.000rsd

___________________________________________________________________________________________________

U ponudi su sledeći edukativni programi iz oblasti biznisa:

1. Seminar: Pisanje projekata (srpski ili engleski) | Oblast: BIZNIS

Interaktivna obuka za pisanje projekata, koja kroz teorijski i praktični deo približava ovu temu onim predstavnicima udruženja ili pojedincima koji nemaju puno iskustva u pisanju projekata.

CILJNE GRUPE:
– Predstavnici udruženja;
– Predstavnici novoosnovanih udruženja kojima je ova obuka neophodna;
– Aktivisti;
– Zaposleni u civilnom sektoru;
– Osobe koje žele da učestvuju u pisanju projekata za račun drugog.

OPIS OBUKE:

Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o dostupnim fondovima, ali i zbog nestručnosti podnosilaca projekata, veliki je procenat neiskorišdenih fondova.
Ciljevi obuke jesu podizanje kapaciteta udruženja ili osposobljavanje pojedinaca za bolji pristup donatorskim sredstvima, kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, razvijanje komunikacije sa ključnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama, jačanje veština lobiranja i pripreme projektne dokumentacije za konkurisanje za dodelu sredstava za potrebe finansiranja projekata.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:

– Osposobljen da raspoznaje različite segmente u procesu pisanja projekata;
– Osposobljen da učestvuje u procesu izrade predloga projekta;
– Informisan o dostupnim donatorima za organizacije iz Srbije;
– Informisan o primerima dobre i loše prakse.

PREDAVAČI:
– Prof. Dr Steve Quarrie
– Boško Nektarijevid

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE SEMINARA: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 15

CENA: 2.000rsd

2.Seminar: Napredno pisanje projekata (srpski ili engleski) | Oblast: BIZNIS

Interaktivna obuka za pisanje projekata, koja kroz teorijski i praktični deo približava ovu temu onim predstavnicima udruženja ili pojedincima koji imaju određena iskustva u pisanju projekata ili koji su ved prošli kroz neke obuke.

CILJNE GRUPE:
– Predstavnici udruženja;
– Predstavnici novoosnovanih udruženja kojima je ova obuka neophodna;
– Aktivisti;
– Zaposleni u civilnom sektoru;
– Osobe koje žele da pišu projekte za račun drugog.

OPIS OBUKE:

Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o dostupnim fondovima, ali i zbog nestručnosti podnosilaca projekata, veliki je procenat neiskorišdenih fondova.Ciljevi obuke jesu podizanje kapaciteta udruženja ili osposobljavanje pojedinaca za pisanje preloga projekata, kao i za bolji pristup donatorskim sredstvima, kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, razvijanje komunikacije sa ključnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama, jačanje veština lobiranja i pripreme projektne dokumentacije za konkurisanje za dodelu sredstava za potrebe finansiranja projekata.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:

– Osposobljen da samostalno napiše predlog projekta;
– Osposobljen da učestvuje u procesu izrade predloga projekta i vodi isti;
– Informisan o dostupnim donatorima za organizacije iz Srbije i dobrim i lošim praksama;

PREDAVAČI:

Prof. Dr Steve Quarrie
Boško Nektarijević

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE SEMINARA: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 15

CENA: 2.000rsd

2. Seminar: Izvrsnost u pregovaranju i poslovnom lobiranju | Oblast: BIZNIS

Interaktivna obuka za profesionalce i rukovodeda lica, koja ima za cilj da učesnike uvede u proces pregovaranja i poslovnog lobiranja kroz teorijski i praktični deo.

CILJNE GRUPE:
– Korporativni profesionalci i rukovodeda lica koji žele da ostvare svoje strateške ciljeve;
– Preduzetnici i privrednici;
– Predstavnici nevladinih organizacija.

OPIS OBUKE:

Tim predavača Instituta za pravo i finansije učesnike sprovodi kroz procese i elemente pregovaranja i poslovnog lobiranja ujedno kroz teorijski i praktični deo. Na taj način, učesnici su u prilici da istovremeno prođu kroz teoriju, ali i praktično isprobaju naučene veštine.
Ujedno, učesnici dobijaju savete za uspešnije pregovaranje i poslovno lobiranje, kao i dobre i loše primere prakse, kako bi na lakši način mogli da odaberu svoj stil pregovaranja koji de primenjivati u daljem profesionalnom radu.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE U OSPOSOBLJEN DA:
– Prepozna stejk-holdere;
– Uoči važne političke i uticajne procese koji su od važnosti za biznis;
– Samostalno pregovara za sopstveni interes ili za interes tredeg lica;
– Samostalno lobira za sopstveni interes ili za interes tredeg lica.

PREDAVAČI:
– Boško Nekratijević
– Vuk Mirčetić

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE SEMINARA: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 15

CENA: 2.000rsd

3.Seminar: Izvrsnost u prezentovanju | Oblast: BIZNIS

Interaktivna obuka za sve one koji se susredu sa prezentovanjem sa ili bez kompjuterskih
prezentacija, a imaju poteškode prilikom prezentovanja ili žele da svoje prezentovanje usavrše.

CILJNE GRUPE:
– Predstavnici nevladinih, Vladinih organizacija i kompanija;
– Predstavnici kompanija na bilo kojoj poziciji kojima poslovanje zavisi od prezentovanja;
– Menadžeri prodaje;
– Prezenteri;
– Studenti.

OPIS OBUKE:

Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja veština prezentovanja, ali i veštine izrade prezentacije.
Na obuci se izučavaju svi segmenti u prezentovanju i sve ono što utiče na samog prezentera ili
predavača, načini za pobeđivanje treme, pisana, verbalna i neverbalna komunikacija sa
greškama, kao i kako se izrađuje sama prezentacija i greške prilikom izrade prezentacijom. Svaki
segment ove obuke se prelati i teorijski i praktično, tako da svi učesnici mogu da isprobaju da
prezentuju i na taj način, u sigurnoj atmosferi pronađu onaj stil koji im najviše odgovara.
Po završetku obuke, svi učesnici de, pored veština, sa sobom poneti i šablone koji de im olakšati
samo prezentovanje i sastavljanje prezentacija u bududem radu.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:
– Dobio šablone za lakše prezentovanje i sastavljanje prezentacije;
– Upoznat sa različitim načinima prezentovanja;
– Upoznat sa najčešdim greškama koje prezenteri čine;
– Osposobljen da pruži feedback za javni nastup tredeg lica.

PREDAVAČ:
– Vuk Mirčetić

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE SEMINARA: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 12

CENA: 2.000rsd

4.Seminar: Izvrsnost u javnom nastupu | Oblast: BIZNIS

Interaktivna obuka za sve one koji se susredu sa bilo kojom vrstom javnog nastupa ili žele da
svoje veštine javnog nastupanja unaprede kroz teorijski i praktični deo.

CILJNE GRUPE:
– Predstavnici organizacija i kompanija na bilo kojoj poziciji koji imaju javne nastupe;
– Menadžeri prodaje;
– Prezenteri;
– Studenti;
– Svi oni koji se susredu sa javnim nastupom i žele da isti unaprede.

OPIS OBUKE:

Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja javnog nastupa.
Na obuci se izučavaju razni segmenti i vrste javnog nastupa i sve ono što može negativno da
utiče prilikom javnog nastupa, načini za pobeđivanje treme, verbalna i neverbalna
komunikacija sa greškama. Učesnicima se pruža mogudnost da tokom radionica učestvuju u
javnom nastupu i da tom prilikom ocene druge i budu ocenjeni od strane predavača i kolega, a
u cilju dobijanja svih informacija o njihovom nastupu radi poboljšanja istog.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:
– Upoznat sa segmentima i vrstama javnog nastupa;
– Upoznat sa prezentacionim alatima;
– Upoznat sa vrstama verbalne i neverbalne komunikacije;
-Ospodobljen da vršu pripremu tredeg lica za javni nastup;
– Osposobljen da pruži feedback za javni nastup tredeg lica;
PREDAVAČ:
Vuk Mirčetić

SERTIFIKAT:

Svi polaznici ovog treninga dobijaju potpisan sertifikat sa pečatom Instituta za pravo i finansije.

TRAJANJE SEMINARA: do 4h MINIMUM POLAZNIKA ZA ODRŽAVANJE TRENINGA: 12

CENA: 2.000rsd

www.ipf.rs

___________________________________________________________________________________________________

Biografije predavača:

Advokat Željko Simić je predavač Instituta za pravo i finansije.
Rođen je 1977. godine, završio je Prvu gimnaziju u Beogradu, a zatim i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Nakon završetka osnovnih studija edukaciju i usavršavanje nastavlja na Univerzitetu Oksford i u drugim obrazovnim institucijama.
Pravničku karijeru započeo kao sudski pripravnik u Palati pravde u Beogradu, Prvomopštinskom, Okružnom sudu i Trgovinskom – Privrednom sudu u Beogradu. Advokaturom se bavi od 2005 godine.
Advokat Simić Željko je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Poseduje potrebne sertifikate i Licence za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, za zastupanje oštedenih maloletnih lica, a može postupati u svim krivičnim, parničnim, vanparničnim, upravnim i drugim predmetima i u svim drugim oblastima advokatskog rada u Republici Srbiji. Svoje poverenje, kao advokatu, dale su mu mnoge domade i inostrane kompanije. Neke od njih su Abramovich company, Hilton investments, Inex doo beograd, RTV “BN”, Agroživ AD, DT Diamond Company GMBH, Automotive GMBH i druge. Na Institutu za pravo i finansije drži seminare i obuke sa pravnim tematikama. Seminari na kojima radi kao predavač su:Pisanje pravnih akata, Osnivanje pravnih lica i Analiza i primena aktuelnih zakona.

Prof. Dr Steve Quarrie | Profesor, ekspert za pisanje projekata za EU fondove

Prof. Dr Stiv Kvori je doktorirao na Kembridž Univerzitetu, gde je i radio kao profesor. Redovno drži predavanja za postiplomce na Biološkom fakultetu u Beogradu i gostujući je profesor na Poslovnoj školi Univerziteta u Njukastlu u Engleskoj. U Srbiji je tri godine bio direktor Biroa za
međunarodne projekte, koji je osnovan od strane bivšeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Biro je osnovan da pruži pomoć srpskim naučnicima pri apliciranju za fondove EU, uglavnom FP7. Držao je redovne treninge naučnicima o opštim veštinama neophodnim da bi se razvila uspešna karijera u nauci i istraživanju, uključujudi i pisanje projekata. Seminari su održavani u Skoplju, Makedoniji i Krakrovu,Poljska. Radio je na evaluaciji projekata za Evropsku komisiju u Briselu, i IPAAdriatic- CBC. Učestvovao je kao nezavisni ekspert u
nekoliko Tempus projekata u Srbiji i zapadno – balkanskom regionu, pružajudi ekspertizu za kontrolu kvaliteta i poboljšanje veština predavača.
Na Institutu za pravo i finansije drži seminare i obuke sa tematikama pisanja projekata i projektnog menadžmenta. Seminari na kojima radi kao predavač su: Pisanje projekata, Napredno pisanje projekata.

Boško Nektarijević | BBA, MBA, međunarodni trener

Boško Nektarijević je diplomirao menadžment u Parizu na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na Solvay Brussels School of
Economics and Management Univerziteta u Briselu i specijalizaciju završio na Harvard Univerzitetu. Takođe je završio i brojne druge edukativne i trening programe na vodedim svetskim centrima izvrsnosti. Godinama radi kao predavač, a radno iskustvo je gradio na različitim projektima Evropske Unije, Vlade Srbije, Evropskog Pokreta, Evropskog Integracionog Fonda, Makedonskog Instituta za Integracije, Cotrugli Business School, Biznis Akademije, ICIP-a itd. Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate. Dizajnirao je i vodio brojne treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 2000 polaznika ocenilo najvišim ocenama. Trenutno radi kao izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže. Na Institutu za pravo i finansije drži seminare i obuke koje su u vezi sa pisanjem projekata,
liderstvom na projektu, liderstvom uopšte, kao i veštine pregovaranja, loboranja i timskog rada. Seminari na kojima radi kao predavač su:
Pisanje projekata, Napredno pisanje projekata, Izvrsnost u pregovaranju i lobiranju,

Vuk Mirčetić| Licencirani edukator i sertifikovani međunarodni trener, www.vukmircetic.com

Vuk Mirčetić je licenciraniedukator i sertifikovani međunarodni trener, a kao predavač radi od 2007. godine. Predavač je Instituta za pravo i finansije, a oblasti edukacija koje vodi su raznovrne, od biznis edukacija preko onih u domenu prava, do obuka za implementaciju i unapređenje eposlovanja. Edukuje se formalnim i neformalnim putem, sa verovanjem da je celoživotno obrazovanje danas stavka koja se mora imati. Institucije na kojima je stekao trenutna znanja su Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Oksford Univerzitet, Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, British Council, American Councils for international education, Balkan Security Network, OEBS – Misija u Srbiji, pojedina domada ministarstva i druge. Kao trener radi od 2007. godine, a do sada je radio u privrednom, vladinom i
nevladinom sektoru, za brojna preduzeda različitih sfera interesovanja, opštine i domade i međunarodne organizacije civilnog društva, bio je predavač na domadim i međunarodnim seminarima i obukama. Na Institutu za pravo i finansije drži obuke sa pravnim tematikama, kao i seminare poslovnih,timskih i liderskih veština. Seminari na kojima radi kao predavač su: Pisanje pravnih akata, Osnivanje pravnih lica, Analiza i primena aktuelnih zakona, Izvrsnost u prezentovanju, Izvrsnost u pregovaranju i lobiranju, Izvrsnost u javnom nastupu.

0