Svaku godinu zaključujemo pregledom stanja iz prethodne godine, pa je takva praksa i sa pregledom stanja u ekonomiji Republike Srbije. Zavod za statistiku je 30.decembra 2014. objavio publikaciju „Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2014 – procena“ u kojoj su sagledani svi podaci koji su relevantni za srpsku ekonomiju.

U ovom izveštaju treba naglasiti da u obzir nije uzeta situacija u AP Kosovo i Metohija, a upravo ovaj podatak sam po sebi ima značajan ekonomski i politički odjek.

U Republici Srbiji u toku 2014. ostvaren je realan pad ukupne ekonomske aktivnosti, izražen BDP-om, u iznosu od 2%. Ovaj podatak je, nakon prvobitnih procena i izjava o minimalnom rastu od 0,5% ili stagnaciji ekonomske aktivnosti, veoma zabrinjavajuć.

Međutim, treba naglasiti da nije ostvaren pad u svim sektorima privrede. Minimalan rast je zabeležen u sektoru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, takođe u sektoru informisanja i komunikacije, dok je znatan rast od čak 24,7% zabeležen u sektoru saobraćaja i skladištenja.

Ipak je pored zabeleženog rasta u pojedinim oblastima ostvaren pad u baznim i ključnim oblastima privrede. Zabeležen je pad u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, sektoru rudarstva, sektoru građevinarstva, sektoru finansijskih delatnosti i osiguranja.

Značajan pad aktivnosti, od čak od 6,8%, zabeležen je u industriji, što je pre svega posledica pada ekonomske aktivnosti u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom. Porast u poljoprivrednim aktivnostima od 1,5% delimično može biti posledica upravo smanjene aktivnosti u industriji i pada životnog standarda stanovništva.

U poređenju sa prethodnim godinama u kojima je beležen rast u aktivnostima građevinarstva, ove godine je zabeležen pad u vrednosti proizvodnje od 4,1%. Zabrinjavajuć je podatak da je zabeležen pad u broju noćenja turista od 7% na godišnjem nivou i realni pad u sektoru smeštaja i ishrane od 0,2%. Kako je jedna od retkih oblasti u kojima Republika Srbija ostvaruje suficit, ovaj podatak dobija na značaju.

Nominalne neto zarade su zabeležile rast od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu, ali su u realnom iznosu opale 0,3%

Kada posmatramo čitavu situaciju možemo zaključiti da je stanje u privredi veoma nepovoljno. Takođe, kada ovim podacima pridodamo i konstataciju da je AP Kosovo i Metohija isključena iz obračuna, a tradicionalno je spadala u nerazvijene regione Republike Srbije, uviđamo alarmantnu situaciju u zemlji.

Zaključimo na kraju,  sve mere ekonomskog oporavka deluju sa zadrškom, tako da ćemo na efekte nekih morati da sačekamo, ali je tekuću godinu Srbija po pokazateljima završila sa nedovoljnim uspehom.

 

Andrija Popović

 

Izvori:

http://www.weforum.org/

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/

 

0