Drugi primer iz izdanja Pravni menadžment primene sredstava obezbeđenja potraživanja u urbanističkom pravu otvorio je Pandorinu kutiju koja se nalazi u Zakonu o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009, ispravka 64/2010 – US, 24/2011 od 4. 4. 2011.), kao i u prethodnim zakonima i podzakonskim odredbama iz oblasti koju ovaj zakon uređuje. Naime, Zakon o planiranju i izgradnji između ostalog uređuje i izgradnju kako novih tako i rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje postojećih objekata. Ovde treba dodati da isti zakon reguliše i izgradnju i održavanje objekata infrastrukture (javni put, javna železnička infrastruktura, dalekovod, naftovod, produktovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija i sl.). Kao što vidimo, pred nama se ukazuje ogromni segment čovekovog delovanja koji uopšte nije pod patronatom osiguravajućeg faktora (osiguravajućih subjekata).
Niko u celosti nije ni pokušao da ukaže na ovaj problem, a još manje da ga obradi. Svi se slažu da predmet osiguranja treba da budu građevinski objekti u izgradnji, rekonstrukciji, popravci, dogradnji, nadgradnji i slično. Međutim, ovde udaramo na zid naše nesposobnosti ili nedostatka inventivnosti i prelazimo na teren površnih improvizacija gde lutamo oko ideja šta bi trebalo da bude predmet osiguranja, pa tako mi imamo mišljenje da bi to trebalo da bude:

o    Građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namenjena za izgradnju u osigurani objekat;
o    Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta nad kojim se izvode radovi, a služe za izvođenje radova (pomoćne zgrade, barake, skladišta, radionice, restorani, pokretne skele i slično);
o    Odgovornost poslodavca prema zaposlenima za vreme izvođenja radova;
o    Građevinske nezgode;
o    Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, izlivanje (vode, mraza, snega i leda);
o    Odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla;
o    Provalna krađa na objektima u izgradnji;
o    Nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica;
o    Odgovornost izvođača građevinskih radova prema trećim licima;
o    Pokriće za štete prouzrokovane štrajkovima;
o    Pokriće za uzajamnu odgovornost za dinamički plan izgradnje i/ili montaže;
o    Pokriće za dodatne troškove za prekomerni rad, noćni rad, rad u dane državnih praznika i ekspresni prevoz;
o    Pokriće za imovinu u skladištima van mesta izvođenja radova;
o    Pokriće za testiranje mašina i instalacija;
o    Posebni uslovi za izgradnju tunela, galerije, privremenih ili trajnih podzemnih građevina i instalacija;
o    Posebni uslovi za izgradnju brana i rezervoara za vodu;
o    Pokriće za građevinsku opremu i mehanizaciju;
o    Pokriće za građevinski materijal;
o    Posebni uslovi za uklanjanje ruševina sa klizišta;
o    Posebni uslovi u pogledu protivpožarnih uređaja i protivpožarnih mera na gradilištima;
o    Pokriće za rizik projektovanja;
o    Pokriće za osigurane ugovorene radove koji su preuzeti ili stavljeni u upotrebu;
o    Posebni uslovi za postavljanje vodovoda i kanalizacije;
o    Vibracije, uklanjanje ili slabljenje potpora, oslonca ili nosećih konstrukcija;
o    Posebni uslovi za pobijanje šipova i radove na potpornim zidovima;
o    Odgovornost za štete prouzrokovane trećim licima usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova;
o    Odgovornost za štete nastale oštećenjem ili uništenjem objekta koji je izgrađen na osnovu projekta osiguranika ili izgrađen pod nadzorom i organizacijom osiguranika;
o    Odgovornost za štete nastale usled nedostataka na objektu koji prouzrokuju potrebu za naknadnom izradom, isporukom ili ugradnjom novog elementa ili dela na objektu koji je izgrađen na osnovu projekata osiguranika ili izgrađen pod nadzorom i organizacijom osiguranika;
o    Odgovornost za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećih lica, ukoliko su prouzrokovane usled greške i/ili propusta u projektovanju, organizaciji ili nadzoru izgradnje.

Uslovi iz ugovora za građevinske radove sastavljeni od Međunarodne federacije savetodavnih inženjera (FIDIK) takođe predviđaju obavezu osiguranja objekata u izgradnji. Tako:

o    Izvođač će, bez ograničavanja njegove ili naručiočeve obaveze i odgovornosti, osigurati: a) radove zajedno sa materijalima i postrojenje za ugradnju u njih na punu vrednost troška njihove zamene; b) dodatni iznos od 15% troškova takve zamene, ili da se nadoknade dodatni troškovi i sporedni u vezi s popravkom oštećenja uključujući naknadu za stručnjake i troškove rušenja i otklanjanja bilo kog dela radova i otklanjanja krhotina bilo kakve vrste; c) opremu izvođača i druge stvari koje je izvođač dopremio na gradilište i to u iznosu koji je dovoljan da se isti zameni na gradilištu;
o    Izvođač će bez ograničavanja osigurati: a) naručioca i izvođača protiv svih gubitaka ili šteta koje nastanu iz bilo kog razloga, od početka izvođenja radova na gradilištu pa sve do datuma izdavanja potvrde o preuzimanju radova ili bilo koje grupe ili njihovog dela već prema slučaju, i b) izvođača za njegovu odgovornost i to u toku razdoblja odgovornosti za nedostatke, za gubitke ili štete nastale iz razloga koji su se pojavili pre započinjanja perioda odgovornosti, za nedostatke i za gubitke ili oštećenja koja su se dogodila izvođaču u toku bilo koje aktivnosti koju je on izveo u cilju usklađivanja sa svojim obavezama. Odgovornost za iznose koji se nisu naplatili;
o    Izvođač će nadoknaditi naručiocu sve gubitke i zahteve u vezi sa smrću ili povredom nanesenom bilo kojoj osobi ili gubitkom ili oštećenjem bilo koje imovine;
o    Izvođač će, ne ograničavajući svoje obaveze ili obaveze naručioca, kao i odgovornost, osigurati u zajedničko ime izvođača i naručioca, protiv odgovornosti za smrt ili povredu bilo koje osobe ili za gubitke ili štetu na bilo kakvoj imovini.
o    Izvođač će dokazati naručiocu pre početka radova na gradilištu da je osiguranje koje se traži prema ugovoru izvršeno pribavljanjem polise osiguranja naručiocu.

Svaki iznos koji nije osiguran ili nije naplaćen od osiguratelja biće na teret naručioca ili izvođača u skladu s njihovim odgovornostima.
Iz napred navedenog lako je zaključiti da se u razvijenim zemljama ne može ništa graditi bez zaključenog osiguranja.
Nesavršenosti i manjkavosti našeg pravnog sistema nisu nikakva smetnja za osiguravajuće organizacije da pokrenu postupak kojim bi tržištu prezentovali svoje pakete osiguranja iz ove oblasti i time ujedno dale zadatak državi da odredbe o obaveznosti osiguranja ugrade u zakone.
Ujedno je ovo i zadatak event marketingu da osmisli novi način prodaje osiguranja.

Dušica Birovljević

0