Problem naplate potraživanja je više puta u istoriji predstavljao jedan od glavnih uzroka pojave ekonomskih kriza. U tom smislu mnogi ekonomski teoretičari su posvetili pažnju ovom problemu. Jedan od metoda koji se danas koristi za smanjenje i ubrzanje naplate dospelih potraživanja jeste faktoring.

Pojam faktoringa

Definisanje pojma faktoringa nije lako izvršiti, prvenstveno zbog samih specifičnosti ovog posla. Naime, faktoring predstavlja finansijsku transakciju u kojoj se preduzeće koje ima problem sa naplatom konkretnog potraživanja prodaje trećem licu, takozvanom Faktoru po nižoj ceni, uglavnom za gotovinu. Od tog momenta potraživanje predstavlja predmet naplate konkretnog dužnika i Faktora, odnosno faktoring kuće.

Faktoring u Srbiji

Razvoj faktoringa u Srbiji otpočeo je pre nekoliko godina, međutim, javnost nije još uvek dovoljno upoznata sa mogućnostima koje pruža ovaj finansijski instrument. Razlozi za malu primenu ove finansijske transakcije leže u lošem poznavanju prirode faktoringa, kao i slaboj zakonskoj regulativi koja nije stvorila ambijent za njegovu primenu. Prve faktoring transakcije kod nas javljaju se krajem 2006. godine i to od strane Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI). Agencija je prvo otpočela sa poslovima međunarodnog faktoringa, što je naišlo na dobar prijem među srpskim izvoznicima. Decembra 2007. godine  AOFI je promovisala i otkupljivanje potraživanja u zemlji. Iste godine u Srbiji je osnovana prva faktoring kuća Prvi faktor, koja je vrlo dobro startovala i otkupila potraživanja u vrednosti od skoro 200 miliona evra prve godine. U Srbiji danas postoji 18 kompanija koje se bave ovom vrstom finansijskih transakcija. Pored njih, kod nas su i neke banke ovlašćene da se bave faktoringom, ukupno njih osam.

Budućnost faktoringa u Srbiji

Problem nelikvidnosti domaćih privrednih subjekata, kao i sve veci broj blokiranih računa, jesu znak da u Srbiji postoji veliki prostor za razvoj faktoringa. Ono što danas koči dalji razvoj jeste nepostojanje adekvatnog zakona. Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Nacrt zakona o fakoringu u aprilu 2012. godine. Nakon toga održano je više javnih rasprava o ovom zakonu, ali on još uvek nije usvojen. Donošenje ovog zakona očekuje se u što skorije vreme, što bi doprinelo, između ostalog, razvoju međunarodnog faktoringa, kao i povećanju likvidnosti sektora malih i srednjih preduzeća.

 

Nikola Todorović

0