Život je danas nezamisliv bez upotrebe mobilnih telefona. Ovi uređaji spadaju u tehničku robu što sa aspekta prava znači da kupci ovih stvari uživaju garanciju za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Ovde je reč o obaveznoj garanciji koja je predviđena i regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Odredbe Zakona o obligacionim odnosima nalažu proizvođačima izdavanje garantnog lista. Iznećemo jedan problem koji se tiče ove teme.

„Kupac je kupio od prodavca mobilni telefon. Nakon 3 meseca telefon je potpuno blokirao zbog problema sa softverom. Kupac se obratio prodavcu i zatražio popravku telefona. Prodavac je izvršio popravku koju je i naplatio. Prilikom kupovine telefona kupac je dobio i garantni list sa garantnim rokom od 6 meseci“.

Postavlja se pitanje da li je prodavac ispravno postupio kada je naplatio popravku telefona? Radi boljeg razumevanja u daljem tekstu ćemo pojasniti određene pojmove.

Između kupca i prodavca je zasnovan obligaciono-pravni odnos koji se temelji na punovažnom ugovoru o prodaji. Iz ovog ugovora pored prava proizilaze i određene obaveze za obe strane ugovornice. Radi pojašnjenja slučaja izložićemo obaveze prodavca. Kao obaveze prodavca na osvnovu ugovora o prodaji javljaju se: predaja stvari i odgovornost za materijalne i pravne nedostatke. Pored odgovornosti za materijalna svojstva stvari, kupac je zaštićen i po osnovu garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari.

„Kad je prodavac neke mašine, motora, kakvog aparata, ili drugih sličnih stvari koje spadaju u takozvanu tehničku robu predao kupcu garantni list kojim proizvođač garantuje ispravno funkcionisanje stvari u toku određenog vremena, računajući od njene predaje kupcu, kupac može, ako stvar ne funkcioniše ispravno, zahtevati kako od prodavca tako i od proizvođača da stvar opravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umesto nje preda stvar koja funkcioniše ispravno“. (čl. 501 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima).

„Kupac može zbog neispravnog funkcionisanja zahtevati od prodavca, odnosno od proizvođača opravku ili zamenu stvari u toku garantnog roka, bez obzira na to kada se nedostatak u funkcionisanju pojavio“. (čl. 502 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima).

Na osnovu  ovih članova vidimo da je potrebno izdavanje garantnog lista kako bi kupac mogao ostvarivati svoja prava. Garantni list je pismena isprava o garanciji i sadrži: podatke o prodavcu, kao i trajanje garantnog roka, izjavu garanta da će proizvod u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju uputstva za rukovanje, izjavu garanta da je obezbeđeno servisno održavanje u garantnom roku, izjavu garanta da će u garantnom roku o svom trošku, uključujući i troškove prevoza, odnosno prenošenja proizvoda, obezbediti otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda u jednom primerenom roku, ili ako to ne učini da će, na zahtev kupca, neispravan proizvod zameniti novim proizvodom, firmu odnosno naziv i adresu izdavaoca garantnog lista, odnosno prodavnice koja je proizvod prodala, kao i potpis ovlašćenog radnika. Prodavac je dužan da overi garantni list, da na isti upiše datum predaje stvari i da ga preda kupcu zajedno sa tom stvari.

Na osnovu rečenog zaključujemo da postoji odgovornost proizvođača i prodavca prema kupcu za neispravno funkcionisanje stvari kao i da se popravke u okviru garantnog roka vrše o trošku proizvođača ili prodavca.

 

Anđela Zdravković

0