Gradsko javno pravobranilaštvo spada u službu grada, vrši poslove pravne zaštite prava i interesa. Preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi pravne zaštite prava i interesa grada, njegovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu grada. Na zahtev organa i službi grada, daje pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora u kojima je ugovorna strana grad. One su dužne da dostavljaju sve potrebne podatke, obaveštenja i dokaze radi obavljanja poslova koje vrši.

Gradsko javno pravobranilaštvo može vršiti poslove pravne zaštite prava i interesa gradskih opština ukoliko mu one to povere.

Radom Gradskog javnog pravobranilaštva rukovodi gradski javni pravobranilac, koga postavlja Skupština grada, na predlog predsednika Skupštine ili najmanje jedne trećine odbornika. Postavlja se na period od četiri godine i može biti razrešen pre isteka mandata po istom postupku. Gradski javni pravobranilac ima zamenike, na njegov predlog ih postavlja Skupština grada na period od četiri godine.

Gradski javni pravobranlac predstavlja Gradsko javno pravobranilaštvo, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odgovoran je za zakonitost rada Gradskog javnog pravobranilaštva.

Gradsko javno pravobranilaštvo pored javnog pravobranioca i njegovog zamenika ima i sledeće članove: viši referent za vođenje upisnika, viši referent za kancelarijsko-sekretarkse poslove i viši referent-operater na kompjuteru.

Kancelarija Gradskog javnog pravobranilaštva se nalazi se u Ulici Vožda Karađorđa br. 16, telefon: (018) 504-699
Više informacija možete naći na: www.ni.rs

 

Jovana Mitrović

0