Imate dobru ideju koju želite da sprovedete u delo, a za to nemate dovoljno sredstava? Ako je odgovor na ovo pitanje „DA“, ovaj članak vam može pomoći da dođete do potrebnih finansija i svoju ideju sprovedete u delo.

Šta je „fundraising“ ?

Fundraising je prikupljanje finansijskih sredstava koje uključuje definisanje potrebnih sredstava, identifikaciju potencijalnih donatora, komunikaciju s donatorom, pripremu relevantne dokumentacije i pregovore oko sredstava.

Šta  nam je osim ideje  potrebno da bismo krenuli u sakupljanje sredstava?

Da biste krenuli sa fundraising-om, svoju ideju morate razviti u dovoljno dobar predlog projekta, koji će ući u razmatranje kod donatora/sponzora. Imajte na umu da su donatori generalno više zainteresovani za troškove aktivnosti nego za organizacione troškove (telefonske, internet i ostale račune). Potrudite se da saznate koja je politika donatora vezana za plaćanje tih troškova, i u skladu sa tim formirajte svoj predlog projekta.

Šta predlog projekta treba da sadrži?

Sastav predloga projekta može se podeliti u više celina:

Potreba – Problem koji postoji u vašem okruženju i rešenje koje vaša kompanija/organizacija nudi.

Informacije o vašoj organizaciji – Istorija vašeg programa. Pozitivni rezultati/impact koji ste do sada napravili.

Pregled projekta – Šta tačno predlažete? Kako vaš projekat odgovara na potrebe koje postoje?

Ciljevi – Koji su merljivi rezultati koje ćete postići vašim projektom? Analiza troškova, tj. šta će vaš donator dobiti time što će vas podržati?

Implementacija – Šta treba da se dogodi da bi ovaj projekat uspeo? Očekivanja vašeg donatora (Zabeležite očekivanja donatora, kako biste mogli da se nakon realizacije na to osvrnete.). Raspored aktivnosti. Predvidite i evaluaciju kako bi rezultati vašeg projekta mogli da budu ocenjeni i merljivi.

Budžet – Koliko šta košta? Mora biti realističan i u skladu sa onim šta donator podržava. Razgovarajte sa donatorom i o neočekivanim troškovima, tj. u predlogu predvidite neočekivane troškove ili situacije, 5 do 6% budžeta se može uglavnom predvideti i odvojiti za to.

 

Zašto kompanije daju donacije?

Razloge i motivaciju donatora za investiranje možemo uopšteno podeliti u dve gupe:

– Investicije u zajednicu (obuka budućih kadrova, kvalitet života, altruizam…)

– Pristup zajednici (Uključivanje svojih zaposlenih, javni imidž, umrežavanje…)

Prema istraživanju koje je sprovedeno u novembru 2012. god. u kome su se donatori putem ankete izjašnjavali o razlozima doniranja, razlozi za donacije su sledeći:

Dobrotvorne svrhe – 39%

Humanitarne aktivnosti – 17%

Deca – 10%

Siromašni – 8%

Na osnovu zahteva – 8%

Publicitet – 2%

Drugo – 16%

 

 

Zašto kompanije NE daju donacije?

Prema istom istraživanju razlozi  firmi da ne daju donacije su sledeći:

Kompanije ne mogu da priušte – 35%

Kompaniju niko nije pitao– 26%

Ljudi koji odlučuju ne veruju NVO – 18%

Ljudi koji odlučuju smatraju da ljudi treba sami da vode računa o sebi – 14%

Ljudi koji odlučuju smatraju da država treba da pomogne – 7%

 

Kako motivisati donatora?

Da biste motivisali donatora najbolje je da o donaciji sa njim razgovarate „licem u lice“ (ne putem mail-a ili telefona), i da mu na licu mesta predstavite vašu ideju i nacrt projekta. Pre odlaska, dobro uvežbajte prezentaciju svoje ideje i pripremite odgovore na moguća pitanja koje vam donator tokom razgovora može postaviti. Najbolje je da na razgovor odlazite u paru kako biste mogli da se medjusobno dopunjujete prilikom prezentacije. Razgovori uglavnom traju veoma kratko, ali treba znati da se 70% odluka o donacijama donosi adhoc i impulsivno, što može biti vaša prednost ako ste prezentaciju ideje dobro uvežbali.

Motivišući faktori za donatora mogu biti i: brzina realizacije, javna prepoznatljivost, vaša profesionalnost, tačno izveštavanje ali i „neko poznaje nekog“ varijanta.

Nakon što ste dobili donaciju, napišite donatoru pismo zahvalnice, šaljite redovne, tačne i jasne izveštaje, uvek dajte povratnu informaciju donatorima o tome kako je novac utrošen i blagovremeno informišite ako dodje do promene u planovima. To vam može pomoći da izgradite klimu poverenja sa donatorom i omogućiti preduslove za ponovnu saradnju.

Dušan Ilić

0