Reč korupcija vodi poreklo od latinske reči corruption, što etimološki znači: pokvarenost, iskvarenost, izopačenost, da nešto ne radi kako treba. Ovo predstavlja tradicionalno shvatanje. Prema učenju starih filozofa, korupcija je kvarenje vlasti. Ova definicija ne obuhvata građanstvo. Razvojem pojma korupcije počelo je da dolazi do moralnog kvarenja ljudi i poništavanja društvenih vrednosti. To nesumnjivo znači da svako snosi određenu odgovornost kad govorimo o korupciji, a ne samo vlast. Korupcija se manifestuje na razne načine u različitim državama, kulturama i periodima. Ona se drugačije doživljava u zavisnosti od mentaliteta naroda, pravno uređenih odnosa i ekonomskih prilika u jednoj društvenoj zajednici.

Definicija prema Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije je da je korupcija odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga.

Čini se u prvom momentu da je to odnos između dve strane. Međutim, ako uzmemo primer zaposlenja preko veze, dovešćemo u pitanje stručnost tog lica koje se odražava na svakog građanina koji dođe u kontakt sa njim. To bi moglo da se odrazi na nekvalitetno pružanje usluga svakom licu koje dođe kod tog zaposlenog koji nije stručan za svoj posao. U tom kontekstu, korupcija podrazumeva odnos svih građana prema korupmiranom licu ili licu zaposlenom preko veze.

Zakonom su definisani i primanje i davanje mita, sukob interesa i trgovina uticajem.
Korupcija je transnacionalni problem. Sredinom devedesetih je počela saradnja na međunarodnom planu po pitanju korupcije. Definicije korupcije su se razlikovale od države do države. Bilo je potrebno izvršiti regulisanje pravnih legislativa između međunarodnih organa i država. Konvencija UN o korupciji je napisana tek 2003.godine.

Konvencijom je definisano:

davanje i primanje mita od strane domaćih i stranih nosilaca javnih funkcija;
• davanje i primanje mita u privatnom sektoru;
• pronevera imovine u privatnom i javnom sektoru;
• ometanje pravde u vezi sa krivičnim delima korupcije;
• nezakonito bogaćenje.

 Zvanični uzroci korupcije:

netransparentan proces donošenja zakona, podzakonskih akata i odluka;
• odsustvo dobre uprave (odsustvo svesti da vladaš za nekoga a ne nad nekim);
• sukob interesa;
• niske plate radnika i nisko vrednovanje rada;

 Uzroci korupcije kad su u pitanju stavovi ljudi i neka istraživanja:

Kulturni – “valja se” (ustaljeni običaj kod naroda da se uredno treba uvek zahvaliti poklonom određene materijalne vrednosti);
• Teorija racionalnog izbora – “cost benefit analiza” (pojedinac u dilemi između moralnosti, kazne i koristi od korumpiranosti);
• Teorija “trule jabuke” – defektan moralni karakter pojedinca i predispozicija ka kriminalnim radnjama (nema svako svoju cenu već samo pokvareni ljudi);
• Teorija “društvene organizacije” – uzrok je u manjkavosti sistema. Sistem “zarazi” pojedinca i on se, pod izgovorom da su svi korumpirani, predaje pred korupcijom, čini nas sve inertnim i nevoljnim da postupimo drugačije.

Trećina ispitanika u Srbiji je navela da je neko iz njihovog najbližeg socijalnog okruženja dao mito, a nekih 13% je navelo sopstvenu umešanost u korupciju. U najvećem broju slučajeva, mito je dat doktorima, policajcima i službenicima u državnoj administraciji. Prosečna suma novca datog kao mito je 250 evra.

Korupcija je veliki problem savremenog društva. Predstavlja simptom disfunkcionalne organizacije i države i bilo kog preduzeća ili ustanove. Ona se ne može iskoreniti. Može se suzbiti na podnošljivu meru. Proces delovanja svakako treba poći od vraćanja poverenja u institucije kao najvažnijeg elementa socijalnog kapitala. Korupcija uništava poverenje, i ono se često tada i potpuno gubi, i teško ga je povratiti. Potrebni su mehanizmi kontrole struktura vlasti ali i građana, transparentnost svih relevantih podataka i informacija koji treba da budu dostupni svima. Odgovornost je podjednako kako na državi, tako i na pojedincu.

Vanja Švetska

Izvori: www.acas.rs, wikipedia.org, facebook.com/glasnozazdravstvonis

0