Univerzitet u Nišu se nedavno uključio u međunarodni Tempus projekat „Liderstvo u obrazovanju“ . Program ima zadatak da poboljša profesionalne kompetencije direktora i drugih lidera u insititucijama obrazovanja i kulture. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije, u okviru TEMPUS IV programa. Značajnu ulogu u programu imaće i Filozofski fakultet u Nišu, čiji će predstavnici učestvovati u realizaciji plana.

Koliko je važno Liderstvo u obrazovanju, šta taj program predstavlja i na koji način će Filozofski fakultet učestvovati u realizaciji? O tome smo razgovarali sa dr Jelenom Maksimović,  docentkinjom na Departmanu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu.

 

Koji su najvažniji ciljevi projekta?

Najvažnije ciljeve projekta predstavljaju silabusi, nastavne metode, razvoj nastavnih materijala, nabavka opreme, predlog i odabir nastavnih metoda i materijala, sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Segedinu, finalizacija silabusa, nastavnih metoda i materijala, nabavka opreme i udžbenika. Kao poseban cilj izdvajamo obučavanje mentora (nastavnika i mentora): odabir nastavnika i mentora za master akademske studije i kurseve stručnog usavršavanja, obuka nastavnika i mentora, sastanak konzorcijuma na Univerzitetu u Juvaskuli u Finskoj.

Implementacija master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja obuhvata: selekciju studenata i polaznika, implementaciju master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja, seminare/radionice, razmenu studenta u partnerskim EU institucijama. Uspostavljanje Mreže obrazovnih lidera u Srbiji obuhvata: uspostavljanje mreže, formulacija prepreka, poteškoće i prepreka za njihovo prevazilaženje, sastanci sa donosiocima odluka

 

Projekat obuhvata i novi studijski program. Kome će prvenstveno biti namenjen?

Studijski program je namenjen direktorima, zamenicima direktora, rukovodiocima školskih timova, potencijalnim školskim liderima, zaposlenima u javnim, privatnim, lokalnim, regionalnim i nacionalnim obrazovnim institucijama, zaposlenima u nevladinom sektoru i drugima. Razmatra se i mogućnost da kursevi studijskog programa budu akreditovani i ponuđeni kao programi stalnog stručnog usavršavanja. Program master studija Liderstvo u obrazovanju biće realizovan na Univerzitetu u Kragujevcu (Fakultet pedagoških nauka u Jagodini) i na Univerzitetu u Novom Sadu (Filozofski fakultet), uz učešće predavača sa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu. Ukupno 50 studenta biće upisano na master akademske studije. Polaznici master akademskih studija biće odabrani na osnovu uspeha sa prethodnih studija, radnog iskustva, mogućnosti da utiču na veliki broj nastavnika i učenika i drugih relevantnih karaterisitika. Početak realizacije master akademskih studija je planiran za januar 2016. godine.

 

Na koji način će program „Liderstvo u obrazovanju“ doprineti  poboljšanju obrazovnog sistema u Srbiji?

Ono što je veoma važno i doprinosi unapređivanju obrazovnog sistema u Srbiji jesu: pitanja kvaliteta koja uključuju individualizovanu nastavu i učenje, oblast pravičnosti kao što je inkluzija i oblast efikasnosti kao što su autonomija, decentralizacija, odgovornost, partnerstvo i liderstvo. Doživotno učenje uključuje pitanja stručnog obrazovanja i obuke i učenja odraslih. Pitanja globalizacije uključuju visoko obrazovanje i potrebe multikulturnog društva znanja.

Posebna pitanja od velike važnosti za obrazovni sistem u Srbiji  uključuju: izazove sa kojima se lideri škola suočavaju uključujući promenu društvenih očekivanja, tehnološke i pedagoške inovacije i broj i kvalitet onih koji ulaze u profesiju; podelu odgovornosti među različitim nivoima vlasti u smislu raspodele sredstava, razvoja i implementacije nastavnih planova, zapošljavanje, priliva studenata i školske odgovornosti; i, mreža saradnje, uključujući i saradnju sa drugim školama i zajednicom.

Budućnost ovog projekta kroz lupu obrazovnog sistema u Srbiji reflektuje se na to da su direktori škola posvećeni negovanju povećane integracije između škole i zajednice; da škola detaljno poznaje zajednicu i ima dostupne resurse; da škola aktivno traga za mogućnostima da uključi sve sektore zajednice, uključujući prekršioce zakona, a one koji inače ne bi imali kontakt sa školom; da škola ima visok nivo svesti o vrednosti i značaju partnerstva između škole i zajednice zarad dobrih odnosa sa javnošću; da direktori škola pokazuju transformaciju u načinu rukovođenja, što osnažuje druge unutar škole i zajednice i olakšava društveno vizionarstvo; da škola i zajednica imaju pristup i koriste opsežne interne i eksterne mreže; da škola i zajednica imaju istu viziju budućnosti, usmerenu na mlade; da škola i zajednica budu otvorene za nove ideje, spremne da preuzmu rizik, i voljne da oblikuju prilike kako bi se uskladile sa njihovom vizijom; da škola i zajednica zajedno igraju aktivnu, smislenu i svrsishodnu ulogu prilikom donošenja odluka u školi; da škola i zajednica vrednuju veštine za sve kako bi dali puni doprinos učenju za sve; da rukovodstvo za partnerstvo između škole i zajednice se smatra kolektivnom odgovornošću škole i zajednice; i, da škola i zajednica vide školu kao centar za učenje za celokupnu zajednicu, koja spaja fizičke, ljudske i društvene resurse.

Izazovi obrazovnog sistema u Srbiji kroz projekat Liderstvo u obrazovanju (EdLead) uključuju kretanje od labave strukture i neformalnih odnosa u ranijim fazama planiranja i više formalizovanim odnosima u kasnijem planiranju i izvođenju, zatim potreba za različitim rukovodećim ulogama u različitim fazama, kao i potreba da rukovodstvo postane bolje raspodeljeno. Malo je verovatno da jedna osoba bude vešta u svim ulogama.

 

Kakva je uloga Filozofskog fakulteta u realizaciji projekta?

Rezultati projekta – diseminacione aktivnosti uključuju Veb-sajt, Priručnik “Liderstvo u obrazovanju – primeri dobre prakse”, Izrada brošure za potrebe master programa i programa stručnog usavršavanja, Prezentovanje na relevantnim konferencijama, Konferencije u cilju diseminacije / Dani otvorenih vrata za studente, kao i Završnu konferenciju. Efikasan i funkcionalan menadžment projekta predstavljaju sastanci u cilju menadžmenta i koordinacije, uvodni sastanak i sastanci Upravnog odbora projekta, Praćenje projekta, Izveštavanje. Sama činjenica da je Filozofski fakultet deo jednog ovakvog projekta predstavlja novinu na našim prostorima, govori o tome da je jug Srbije aktivan. Filozofski fakultet je dobio priliku da obuči pojedince za ovakav poduhvat i posao. Kada studenti uče, oni su ovlašćeni, tako da im se veruje i dozvoljeno im je da preuzmu odgovornost za sopstveno učenje i sredinu u kojoj uče. Kada im je dozvoljeno da preuzmu odgovornost, mladi ljudi mogu da razviju liderske veštine. Škole i fakulteti smatraju da su učenici u središtu zajednice ako klima i kultura organizacije dozvoljavaju učenicima da budu ovlašćeni i da doprinose liderstvu i rukovodstvu organizacije. Kada učenici poseduju znanje i razumevanje kako da uče efikasno, sve to povećava njihovu lidersku ulogu unutar organizacije. Škole i fakulteti, o kojima se studije pojavljuju u ovom članku, stvaraju kulturu i klimu koja promoviše mogućnosti liderstva za mlade ljude. Ove mogućnosti su otvorene za sve ne samo za sposobne, elokventne i glasne.

 

Šta konkretno znači za Filozofski fakultet jedan ovakav program ?

Sastanak konzorcijuma na kome je rađeno na analizi nalaza i prikupljanju relevantnih informacija u vezi sa liderstvom u obrazovanju u Srbiji; usvajanje koncepcije master akademskih studija i programa stručnog usavršavanja; aktivnost obuhvata i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika na master akademskim studijama i sastanak Upravnog odbora projekta. Sastanak konzorcijuma u Segedinu pokazao je mnoštvo prezentacija i komentarisanje predloga silabusa, nastavnih metoda i materijala, procedura za obezbeđenje i proveru kvaliteta) koji uključuje i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika kao i sastanak Upravnog odbora projekta.

Ono što je najvažnije za Filozofski falultet jeste nabavka opreme, instalacija opreme i nabavka knjiga. Posebano značajno je to da će fakultet dobiti veliki broj desktop računara, štampača i ono što je najvrednije – interaktivu tablu za slušaonicu 304 u kojoj nastavu drže profesori i asistenti sa departmana za pedagogiju.

U cilju identifikovanja glavnih pitanja, smetnji i prepreka za liderstvo u obrazovanju u Srbiji kao i zainteresovanih strana za razvoj liderstva u obrazovanju nadamo se da će ideja oživeti i biti prihvaćena od strane studenata koji smatraju da poseduju pedagoške, psihološke, metodičke kompetencije, pravna i ekonomska znanja, kako bi bili spremni da vode obrazovnu instituciju kao menažeri i uspešni lideri.

 

Dodatne informacije o projektu „Liderstvo u obrazovanju“ možete pronaći na zvaničnom sajtu programa.

 

Filip Jovanović

Foto: Katarina Ilić 

 

 

 

 

 

 

 

0