Naslednik sam zemljišta, koje je mom dedi oduzeto u periodu nakon 1945. godine. U pitanju je poljoprivredno dobro, koje se može upotrebiti za zemljoradničke poslove, što meni itekako odgovara, jer se bavim poljopivredom. Zbog toga mi je veoma bitno da povratim ovo nasledstvo, kao jedini kome to pravo pripada, da bih mogao da unapredim svoj posao i da ga proširim. Već imam poslovnog uspeha, pa samim tim i odličnu osnovu da napredujem. Upoznavši se sa samim pojmom restitucije i postojanjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, obratio sam se advokatu, kako bi saznao kolike su šanse za povraćaj imovine. On mi je objasnio kako teče sam proces i na koji način bi trebalo da podnesem zahtev za restituciju.

Zahtev mora da sadrži dokaze o bivšem vlasniku, odnosno lične podatke, kao što su njegovo ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, prebivalište i boravište u vreme kada je imovina oduzeta, kao i državljanstvo. Takođe mora da sadrži dokaze o oduzetoj imovini, odnosno njen naziv i vrstu, veličinu ili površinu, mesto gde se nalazi, broj parcele iz tog vremena, izgled i njeno stanje u vreme kada je oduzeta. Važni su i dokazi o pravu svojine bivšeg vlasnika, o osnovu, vremenu i aktu oduzimanja, kao i o pravnoj vezi mene kao podnosioca i bivšeg vlasnika i o podnosiocu zahteva. Poslednje zahteva ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, prebivalište, državljanstvo, JMBG. Prilažu se originalni dokumenti ili overene fotokopije. Kako zahtev ne bi bio odbačen, mora da bude potpun i uredan. Ukoliko dođe do drugih problema, moguće je pokrenuti upravni spor.

Kako bi postupak pred Agencijom za Restituciju bio okončan potrebno je pokrenuti nekoliko postupaka pred Stvarno i Mesno nadležnim Sudovima kako bi se oglasili naslednici koji su ostali iza pokojnika, izvršila rehabilitacija pokojnika, ispravile nepravilnosti u imenima i prezimenima pokojnika i tako dalje. Postupaka je veoma mnogo, komplikovani su i nemoguće ih je sprovesti bez asistencije punomoćnika. Rokovi za vraćanje imovine u naturalnom obliku postoje, ali ih je nemoguće ispoštovati, te svakako treba izbegavati obeštećenje u novcu, odnosno obveznicama, za to postoje načini, ali su isto tako veoma komplikovani.

 

0