Poklonodavac koji je posle zaključenja ugovora o poklonu osiromašio tako da nema dovoljno sredstava za život, ili za izdržavanje lica koja je po zakonu dužan da izdržava, može da raskine ugovor, pre nego što je stvar predao poklonoprimcu. Ako je predmet poklona već predao poklonoprimcu u tom slučaju poklonodavac može da opozove poklon i da zahteva od poklonoprimca da mu vrati ono što se od primljenog poklona još nalazi u njegovoj imovini. Prema odredbama Srpskog građanskog zakonika mogućnost raskida ugovora o poklonu zbog osiromašenja važi samo kada je ugroženo lično izdržavanje poklonodavca, dok prema Nemačkom i Austrijskom građanskom zakoniku poklonodavac ima ovo pravo i u slučaju kada nije u mogućnosti da ispunjava zakonske obaveze izdržavanja prema drugim licima. Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru ovaj razlog za raskid ugovora o poklonu ne sadrži.

Opoziv ugovora o poklonu, kad nema sredstava za izdržavanje, poklonodavac može zahtevati ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

• ako poklonodavca nema ko po zakonu da izdržava, odnosno da lica koja su obavezna da ga izdržavaju to nisu u stanju,

• ako poklonoprimac nije u istom stanju u kojem se nalazi poklonodavac (da nema dovoljno sredstava za život ili za izdržavanje lica koja je po zakonu dužan izdržavati) i

• da „poklonjena stvar ili njena vrednost još postoji“ u imovini poklonoprimca.

U slučaju da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora iz razloga što poklonodavac nema dovoljno sredstava za život ili nema dovoljno sredstava za izdržavanje lica koje je po zakonu dužan da izdržava, raskid treba da deluje za ubuduće ukoliko nije došlo do predaje predmeta poklona, a ukoliko je predmet poklona kod poklonoprimca, može tražiti tužbom povraćaj po pravilima o savesnoj državini. Pošto je ovaj razlog vezan sa objektivnim okolnostima (osiromašenje bez krivice poklonoprimca) treba voditi računa i o interesima poklonoprimca. Ako je i poklonoprimac u teškoj materijalnoj situaciji, bez nužnih sredstava za život ili izdržavanje lica koje je po zakonu dužan da izdržava, raskid ne treba dozvoliti, odnosno poklonodavcu ne treba dozvoliti pravo na povraćaj predmeta poklona. Poklonoprimac se može osloboditi obaveze vraćanja predmeta poklona i u slučaju ako se obaveže da poklonodavcu daje nedostajuća sredstva za život, ili za izdržavanje lica koja je po zakonu dužan da izdržava. Ovakvo pravilo je ustanovljeno da bi se zaštitili interesi poklonoprimca, a ne samo poklonodavca. Poklonodavac se ovog prava ne može unapred odreći, te bi odricanje od toga prava odredbu ugovora o tome činilo ništavom. Opoziv poklona po ovom osnovu vezan je za ličnost poklonodavca, tako da to pravo nemaju njegovi naslednici, kao što je to slučaj kod opoziva poklona zbog grube nezahvalnosti ili neblagodarnosti poklonoprimca, tako da njegovom (poklonodavca)  smrću ovo pravo ne prelazi na njegove naslednike. Međutim, prema pravnim pravilima imovinskog prava, opoziv poklona zbog oskudice poklonodavca može se zahtevati i prema naslednicima poklonoprimca, ukoliko se predmet poklona ili njegove vrednosti nalaze u zaostavštini poklonoprimca. (Iz Presude Vrhovnog suda Republike Crne Gore,, Rev. 394/99 од 17. maja 2000. godine.)

ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE

Tu­žba za opo­ziv zbog ne­bla­go­dar­no­sti i osi­ro­ma­še­nja mo­že se pod­ne­ti u ro­ku do 3 go­di­ne. Rok za­sta­re­lo­sti po­či­nje te­ći od da­na na­stan­ka uzro­ka zbog ko­ga se opo­ziv ugo­vo­ra o po­klo­nu mo­že tra­ži­ti.

 

Sandra Svetozarević

 

Izvori:

Mihailo Konstantinović –  Skice za Zakon o obligacijama i ugovorima

Mirsa Mijačić, Obligacioni ugovori, Savremena administracija, Beograd, 1990.

http://www.bg.ap.sud.rs/lt/news/sudska-praksa/odgovori-na-pitanja-podrucnih-sudova-iz-gradjanske-materije/odgovori-gradjanskog-odeljenja-obligaciono-pravo-bilten-3.html

 

 

1