-Uslovi upisa i prijemni ispit-

Šta je Pravosudna akademija?

 

Pravosudna akademija je osnovana Zakonom o Pravosudnoj akademiji sa ciljem da doprinese profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske i tužilačke funkcije i stručnom i efikasnom obavljanju poslova sudskog i tužilačkog osoblja.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu  od 29. decembra 2009. godine Akademija je upisana u registar Suda. Osnivač akademije je Republika Srbija. Akademija se osniva kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom.

Akademija ima svojstvo pravnog lica. Nadzor nad zakonitošću rada akademije vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Akademija je organizovana jedinstveno za teritoriju Republike Srbije.Sedište akademije je u Beogradu, Karađorđeva br. 48.

 

Čemu je namenjena Pravosudna akademija?

Akademija:

– organizuje i sprovodi prijemni ispit za početnu obuku;

– organizuje i sprovodi završni ispit početne obuke;

– organizuje i sprovodi početnu obuku;

– organizuje i sprovodi stalnu obuku sudija i tužilaca;

– organizuje i sprovodi obuku predavača i mentora;

– organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudskog i tužilačkog osoblja;

– uspostavlja i održava saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima, u vezi sa poslovima koje obavlja;

– izdaje publikacije i obavlja drugu izdavačku delatnost;

– obavlja istraživačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim institucijama;

– sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za rad Akademije, a naročito o sprovođenju obuke i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;

– prikuplja i obrađuje sudsku praksu…

 

Koji su organi Akademije?

Organi akademije su Upravni odbor, direktor i Programski savet.

Upravni odbor je organ koji upravlja Akademijom.Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat.

Direktor je izvršni organ Akademije.Direktor Akademije bira se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.Direktor:

– predstavlja i zastupa Akademiju;

– izvršava odluke Upravnog odbora i Programskog saveta;

– koordinira i organizuje rad Akademije;

– učestvuje u radu Upravnog odbora i Programskog saveta bez prava odlučivanja;

– stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom Akademije i vrši prava naredbodavca za upotrebu sredstava Akademije u skladu sa odlukama Upravnog odbora…

Programski savet je stručni organ Akademije. Njega čini 11 članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka i sudskog i tužilačkog osoblja. Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.

Članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Programskog saveta.

 

Uslovi upusa, prijemni na Pravosudnoj akademiji

Početna obuka je organizovano sticanje praktičnih i teorijskih znanja i veština, razumevanje uloge i osnovnih principa postupanja sudije i zamenika javnog tužioca u cilju samostalnog, stručnog i efikasnog vršenja funkcije sudije u prekršajnom i osnovnom sudu i zamenika javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu.

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u akademiju na početnu obuku. Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju akademiju.

Akademija raspisuje javni konkurs za izbor kandidata za prijem na početnu obuku.

Javni konkurs se raspisuje jednom godišnje, najkasnije do 1. juna i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i drugom sredstvu javnog informisanja koje pokriva celu teritoriju Republike Srbije.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uslovi za prijem na početnu obuku su:

položen pravosudni ispit;

– ispunjavanje opštih uslova za rad u državnim organima;

– položen prijemni ispit za početnu obuku.

Cilj prijemnog ispita je utvrđivanje stepena stručnog znanja potrebnog za pohađanje programa početne obuke i sposobnosti za vršenje sudijske i tužilačke funkcije. što obuhvata važeće materijalno i procesno pravo u oblasti građanskog, krivičnog i prekršajnog prava, kao i poznavanje opšte kulture.

Program polaganja prijemnog ispita uređuje se aktom Programskog saveta koji se objavljuje najkasnije šest meseci pre dana polaganja ispita.

Prijemni ispit za početnu obuku organizuje se jednom godišnje najkasnije do 1. septembra.   Sastoji  se od pismenog i usmenog dela i testa ličnosti.  Način polaganja prijemnog ispita bliže se uređuje pravilnikom o polaganju prijemnog ispita.

Prijemni ispit se polaže pred komisijom za prijemni ispit. Ispitna komisija ima pet članova koje imenuje Programski savet na period od četiri godine, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Članovi Ispitne komisije ne mogu biti članovi Programskog saveta.  Za sprovođenje testa ličnosti, Ispitna komisija angažuje stručna lica.Usmeni i pismeni deo ocenjuju se ocenama od 1 do 10.

Ocene na testu ličnosti su „zadovoljava“ i „ne zadovoljava“.  Smatra se da kandidat koji dobije ocenu 2 ili nižu na usmenom ili pismenom delu prijemnog ispita, odnosno ocenu „ne zadovoljava“ na testu ličnosti, nije položio prijemni ispit.

Ukoliko kandidati imaju istu završnu ocenu, prednost ima kandidat sa boljom ocenom na pravosudnom ispitu, a ukoliko su i te ocene iste, prednost ima kandidat sa boljom prosečnom ocenom na studijama.

Rad Akademije je javan. Javnost rada ostvaruje se javnošću rada Upravnog odbora, direktora i objavljivanjem opštih akata i programa rada akademije.

Dokumenti akademije:

 

  1. Zakon o Pravosudnoj akademiji;
  2. Obrazloženje Zakona o Pravosudnoj Akademiji;
  3. Statut Pravosudne Akademije.

Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu akademije. 

 

Sonja Georgijeva

 

3