Izvor: koms.rs


 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) otvara poziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta „Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“. Trening je posvećen temama: rad OEBS-a i OEBS Misije u Srbiji, predsedavanju Srbije OEBS-om 2015. i značaju istog za mlade, kao i bezbednosti mladih u Srbiji. Cilj treninga je izrada seta preporuka u oblasti bezbednosti mladih i osnaživanje multiplikatora/ki koji će na lokalnom nivou izvesti svoje radionice sa ovom tematikom. Najmotivisaniji/e učesnici/e biće pozvani/e na studijsko putovanje u Beč u posetu Stalnoj misiji OEBS.

O KOMS-u Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS ima 81 organizaciju mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: www.koms.rs

O projektu Projekat je orijentisan ka stvaranju okruženja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a. Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije  i konteksta mladih  i bezbednosti, te smanjenje predrasuda i subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj.

O treningu Trening predviđa tri dana intenzivnog rada na temama bezbednosti mladih, sa posebnim akcentom na ciljeve i način rada Organizacije za bezbednost i saradnju i Misije ove organizacije u Srbiji. Pored edukativnog dela, učesnici/će takođe izraditi i set preporuka koje se tiču teme bezbednosti mladih, a koje će biti adresirane ka relevantnim stejkholderima i koje će moći da posluže kao osnova za naredne inicijative u ovom kontekstu. Oni će steći i osnove za multipliciranje glavnih informacija koje će širiti na lokalnom nivou kroz održavanje kraćih radionica. U ovu svrhu moći će da koriste unificirane materijale  u čijoj izradi će i sami dati doprinos.

Profil učesnika/ce

Učesnik/ca treninga treba da zadovolji sledeće kriterijume učešća:

– Starosti 18 – 30 godina

– Ima državljanstvo i živi u Republici Srbiji

– Studira/o-la neki od fakulteta relevantnih za tematiku (Fak. Bezbednosti, Pravni, FPN, Filozofski..) ili na drugi način može dokazati predznanje i interesovanje

– Ima iskustvo u javnom nastupu i/ili držanju radionica i sl.

– Komunikativan/na je i elokventan/na

– Ne čeka da se stvari dese, već želi da bude inicijator/ka i učesnik/ca promene

– Zalaže se za aktivizam i participaciju mladih

Poželjno:  Govori engleski jezik

Prednost: Ima preporuku organizacije članice KOMS-a

Učesnici/e koji žele da potencjalno budu izabrani za učešće u studijskom putovanju u Beč u oktobru moraju imati i važeći pasoš.

Organizator refundira troškove prevoza i obezbeđuje smeštaj i ishranu tokom trajanja treninga. Mesto održavanja treninga biće naknadno objavljeno.

Način prijavljivanja

CV (ne duži od dve strane) i prijavni forumular poslati do 04.09. (23:59) na info@koms.rs. Mejl nasloviti sa “Za trening o predsedavanju OEBS-om 2015. i ulozi mladih”. U okviru selekcije vodiće se računa o rodnoj, etničkoj i geografskoj ravnopravnosti. O rezultatima izbora biće obavešteni samo uspešni kandidati/kinje. Ukoliko ne primite mejl/poziv od KOMS-a do 08.09. možete predpostaviti da niste ušli u uži izbor.

0