Izvor: studentskizivot.com 


Hemofarm Fondacija raspisala je dvadesetu godinu zaredom konkurs za dodelu novih studentskih stipendija najuspešnijim akademcima od treće godine studija (izuzev apsolvenata) koji studiraju na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu za školsku 2014/2015. godinu imaju akademci koji su tokom dosadašnjih studija ostvarili prosek najmanje 8,50 na fakultetima i akademijama čiji je osnivač Republika Srbija.

Kroz stipendije Hemofarm Fondacija nastoji da doprinese unapređenju i razvoju obrazovanja pomažući mlade i talentovane studente iz cele Srbije u  školovanju i profesionalnom usavršavanju.

Hemofarm Fondacija je samo za  poslednjih  trinaest godina, donirala preko  4,3 miliona EUR  za više  od 3.050 godišnjih stipendija izuzetno talentovanim srednjoškolcima i studentima širom zemlje.

Konkurs je otvoren do 21. novembra. 

KONKURS

Za dodelu 10 (deset) novih godišnjih stipendija studentima osnovnih akademskih studija, za školsku 2014/2015 godinu.

Konkurs je otvoren za studente od III godine studija i više (isključujući apsolvente) na fakultetima i akademijama čiji je osnivač Republika Srbija, koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50. Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta.

Pravo na konkurs imaju studenti, državljani Republike Srbije sa stalnim mestom boravka u RS.

Studenti koji su već ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu (osim stipendije ili kredita Ministarstva nadležnog za poslove prosvete i nauke), nemaju pravo na stipendiju Fondacije Hemofarm.

Potrebna dokumentacija:

 • Molba (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkurisanja), potpisana sa naznačenom adresom stanovanja i opštinom, br. telefona i ličnim brojem (JMBG),
 • Biografija,
 • Fotokopija stare lične karte ili očitana nova biometrijska l.k.,
 • Originalna potvrda Fakulteta o upisu godine,
 • Potvrda Fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom (ovaj podatak može biti upisan na Uverenju o upisu godine, overen od strane studentske službe fakulteta),
 • Fotokopija indexa (prva strana i one gde su ocene),
 • Pregled osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
 • Potvrda o državljanstvu Republike Srbije (može biti i starije od 6 meseci),
 • Pregled objavljenih radova (ukoliko ih ima),
 • Potvrda o mestu prebivališta iz MUP-a,
 • Potvrda Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine),
 • Izjava o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini, mesnoj kancelariji i sl. i potpisana od strane dva svedoka),
 • Potvrda o visini poslednje isplaćene zarade roditelja i članova uže porodice overena od radne organizacije u kojoj je roditelj zaposlen. Za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje (potvrda iz Opštine o proseku primanja o članu domaćinstva nije validan dokument),
 • Izjava o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).

Studenti koji su u školskoj 2013/2014 primali stipendiju i upisali školsku 2014/2015 sa prosečnom ocenom na studijama od 8,50 treba da dostave Potvrdu o upisu godine sa prosekom ocena. Molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 22.10.2014.godine do 21.11.2014.godine.

Prijave na konkurs slati na adresu: Fondacija Hemofarm, Beogradski put bb, 26300 Vršac

Konkurs možete pogledati na sajtu: www.fondacijahemofarm.org.rs.

 

 

 

 

 

0