Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o računovodstvu 16. jula 2013. godine  („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) i Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) čime se stavlja van snage Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br.46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon). Donošenje Zakona o računovodstvu u velikoj meri je doprinelo daljem usaglašavanju pravnih normi Republike Srbije i Evropske Unije, kao i usaglašavanju sa direktivama EU vezane za računovodstvenu praksu. Zakon objavljen je u Službenom glasniku i primenjuje se većina odredaba, dok neke imaju odloženu primenu od 30. decembra 2014. i 2015. godine. Napredak u usaglašavanju oličen je u sledećem:

 • Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno, za razliku od prethodnog Zakona koji je nalagao dostavljenje istih do kraja februara.
 • Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 31. jula naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno, za razliku od prethodnog Zakona koji je nalagao dostavljenje istih do kraja aprila.
 • Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji „Izjavu o neaktivnosti“ koja se odnosi na izveštajnu godinu.
 • Takođe, uvedeni su novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica kao i nove kategorije istih: mikro pravna lica, pored postojećih malih, srednjih i velikih.

 

 • Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.
 • Produženi su rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja na 3 radna dana, odnosno na 5 radnih dana, respektivno. Novina je u tome jer je prethodni Zakon predvidjao rokove od 3 odnosno 5 dana.

Primena Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) regulisana je na sledeći način:

 

 • Mikro pravna lica primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Takodje imaju mogućnost primene Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP).
 • Mala pravna lica koja su primenjivala poseban Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda mogu da odlože primenu MSFI za MSP do sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembar 2015. godine.
 • Srednja pravna lica se mogu odlučiti da li će primenjivati MSFI, ili MSFI za MSP.
 • Velika pravna lica u skladu sa ovim zakonom primenjuju MSFI u potpunosti.

 

MSFI za MSP su standardi koji su prilagodjeni malim i srednjim preduzećima, i koja su po svojoj prirodi manje zahtevna. Prevod istih na srpski jezik je objavljen 25. decembra 2013. godine od strane ministra finansija i nalaze se u eletronskoj formi na sajtu Ministarstva finansija.

Struktura završnog računa (redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja) pravnih lica je sledeća:

Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Bilans tokova gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje
 • Izveštaj o ostalom rezultatu

Razlika u odnosu na prethodno važeći Zakon je upravo Izveštaj o ostalom rezultatu koji je na neki način zamenio do sada sastavljani Statistički aneks.

Redovan godišnji finansijski izveštaj drugih pravnih lica osim pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica obuhvata:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Napomene uz finansijske izveštaje

 

Redovan godišnji finansijski izveštaj mikro pravnih lica i preduzetnika obuhvata:

 • Bilans Stanja
 • Bilans uspeha

 


Nikola Milenković

Izvori:  

http://www.tpa-horwath.rs/

Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13)

Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br.46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon).

0